Намойиш этилаябти 17-19 та ёзув 433 тадан.
Ўзбекистон амалий санъат музейи
1927 йилдаЎзбекистонусталаринингэнгяхшиижоднамуналарикўргазмаситашкилқилинганэди. Сўнгбудоимийкўргазмагаайлантирилиб, "Ўзбекистонхалқхўжалигикўргазмаси" номиниолди. Кўргазмагақўйилганэкспонатларйилма-йилйиғилибборилди.Шубиланбиргаилгаригидаврлардатайёрланган, қўлдатикилганкашталар, дўппилар, заргарликбуюмлари, гиламларвашунгаўхшашхалқамалийсанъатинамуналариҳамсотиболинди. Анашутўпланганхалқамалийсанъатасарлари 1937 йилнинг 7 июлидаТошкентдаочилган...